1. <pre id="r5c6g"><label id="r5c6g"><xmp id="r5c6g"></xmp></label></pre>

   華語網_語文知識_初中語文_小學語文_教案試題_中考高考作文

   首頁 > 文言專題 > 初中文言文閱讀訓練

   2006-2022年河北省中考語文試卷分類題集(課外文言文)

   [移動版] 佚名

   2006-2022年河北省中考語文試卷分類題集(課外文言文)

   (2022年河北省中考語文試卷)

   閱讀下面文言文,回答1—4題。(13分)

   【甲】茍堪勵志勤讀,自能循序漸進。惟單讀時文①,無裨實益,宜加以看書功夫。凡經史子集,皆宜涉獵,但須看全一種,再易他種,切不可東抓西拉,任意翻閱,徒耗光陰,毫無一得。閱書時見有切②于實用之句,宜隨手摘錄,若能分門別類,積成巨冊,則作文時,可作材料,利益無窮也。

   說明:本份資源為華語網獨家整理資源,網頁版內容及格式不完整,如果你認為本份資源不錯,請點此下載完整doc文檔(下載頁共有15份分類題集)

   1.下列句子中,加著重號詞語的意思不相同的一項是(3分)(    )

   A.茍堪勵志勤讀            茍富貴,無相忘(《陳涉世家》)

   B.無裨實益                必能裨補缺漏(《出師表》)

   C.凡經史子集,皆宜涉獵    但當涉獵,見往事耳(《孫權勸學》)

   D.若能分門別類            皆若空游無所依(《小石潭記》)

   2.請將下列句子翻譯成現代漢語。(每小題2分,共4分)

   (1)閱書時見有切于實用之句,宜隨手摘錄。

   (2)觀之非徒無益,并有害處也。

   3.從選文中你學到了哪些讀書的方法?請列舉其中的三種。(3分)

   ……完整內容請下載后查看……

   8.[乙]文中,王廷相對“我”的教導方式有什么妙處?(3分)

   (2020年河北省中考語文試卷)閱讀下面文言文,回答9~12題。(14分)

   【甲】人胸中久不用古今①澆灌之,則塵俗②生共間,照鏡覺面目可憎,對人亦語言無味也。

   (黃庭堅《答宋殿直》)

   【乙】吾于詩人無所甚好,獨好淵明詩。洲明作詩不多,然其詩質③而實綺④,癯⑤而實腴⑥,自曹劉鮑謝李杜諸人,皆莫及也。

   蘇軾《東坡續集》)

   【丙】予自少時,絕好岑嘉州⑦詩。往在山中,每醉歸,倚胡床⑧啡,輒令兒曹⑨誦之,至酒醒,或睡熱,乃已。嘗以為太白、子美之后,一人而已。……乾道癸巳八⑩月三日,山陰陸某務觀題。

   (陸游《跋岑嘉州詩集》)

   【注釋】①古今:這里指古今書籍。②塵俗:世俗,流俗。③質:質樸,樸實。④綺:華麗,美妙,⑤癯:瘦,這里有精練的意思。⑥腴:豐厚,豐裕。⑦岑嘉州:指唐代詩人岑參。⑧胡床:一種可以折疊的輕便坐具。⑨兒曹:孩子們。對子侄輩的稱呼。⑩乾道癸已:宋孝宗乾道九年,即公元1173年。

   9.解釋下列句子中加著重號的詞語。(每小題1分,共4分)

   (1)對人亦語言無味也        亦:________

   (2)皆莫及也                及:________

   (3)絕好岑嘉州詩            絕:________

   (4)至酒醒,或睡熱,乃已    已:________

   10.把下列句子翻譯成現代漢語。(每小題2分,共4分)

   (1)吾于詩人無所甚好,獨好淵明詩。

   (2)嘗以為太白、子美之后,一人而已。

   11.從甲文中,你獲得了怎樣的啟示?(3分)

   12.請簡要概括丙文中敘寫的故事,并說出你從故事中讀出的作者對岑參詩的情感。(3分)

   (2019年河北省中考語文試卷)凡讀書,二十歲以前所讀之書與二十歲以后所讀之書迥異①。少年知識未開②,天真純固,所讀者雖久不溫習,偶爾提起,尚可數行成誦。若壯年所讀,經月則忘,必不能持久。

   故六經,秦漢之文,詞語古奧③,必須幼年讀。長壯后,雖倍蓰④其功,終屬影響⑤。自八歲至二十歲,中間歲月無多,安可荒棄或讀不急之書?此時,時文⑥固不可不讀,亦須擇典雅醇正,理純詞裕,可歷二三十年無弊者讀之。若朝華⑦夕落,淺陋無識,詭僻⑧失體,取悅一時者,安可以珠玉難換之歲月而讀此無益之文;何如誦得《左》《國》⑨一兩篇及東西漢典貴華腴⑩之文數篇,為終身受用之寶乎?

   我愿汝曹⑪將平昔已讀經書,視之如拱璧⑫,一月之內,必加溫習。古人之書,安可盡讀?但讀得一篇,必求可以背誦,然后思通其義蘊⑬,而運用之于手腕之下。如此,則才氣自然發越⑭。若曾讀此書,而全不能舉⑮其詞,謂之“畫餅充饑”;能舉其詞而不能運用,謂之“食物不化”。二者其去⑯枵腹⑰無異。汝輩于此,極⑱宜猛省。

   (選文有刪節)

   ……完整內容請下載后查看……

   (4)然后思通其義蘊  通:

   14.把下列句子翻譯成現代漢語。(每小題2分,共4分)

   (1)安可以珠玉難換之歲月而讀此無益之文?

   (2)汝輩于此,極宜猛省。

   15.作者認為“六經、秦漢之文詞誕古奧。必須幼年讀”,其理由是什么? (3分》

   16.從選文加線句子中,你獲得了怎樣的啟示?(3分)

   (2018年河北省中考語文試卷)閱讀下面四篇短文,回答17-21題。(14分)

   屈原①以②五日死,楚人以舟楫③拯④之,謂之競渡。又曰:五日投角黍⑤以祭屈原,恐為蛟龍所奪,故為龍舟以逐之。

   后漢黃琬⑥,祖父瓊⑦,為太尉⑧,以日食狀聞。太后詔⑨問所食多少,瓊對未知所況⑩。琬年七歲,時在旁,曰:“何不言日食之余,如月之初11。”瓊大驚,即以其言對。

   劉峻家貧好學,常燎12麻炬13,從夕達旦。時或睡,及覺復讀,?炙姴徊。聞有異書,必往祈14借。

   齊有一足鳥,舞于殿前。齊侯問于孔子,孔子曰:“此鳥名商羊。兒童有謠曰:‘天將大雨,商羊鼓舞15。’是為大雨之兆16。”后果然。

   隨機推薦
   无遮挡色视频真人免费不卡,娇妻被生人粗大猛烈进出高潮,亚洲欧美国综合产,日韩精品无码毛片一级
   1. <pre id="r5c6g"><label id="r5c6g"><xmp id="r5c6g"></xmp></label></pre>